top of page

Όροι χρήσης

της KEX GmbH

Κατάσταση: Μάρτιος 2021

 

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Γλώσσα συμβολαίου

3. Εφαρμοστέο δίκαιο, τόπος δικαιοδοσίας και τόπος εκτέλεσης

4. Ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών

5. Σύναψη σύμβασης

6. Τιμές, έξοδα αποστολής, ωριμότητα και προεπιλογή

7. Παράδοση

8. Μετάβαση κινδύνου

9. Υποχρέωση ενημέρωσης

10. Πολιτική ακύρωσης

11. Διατήρηση τίτλου

12. Εγγύηση

13. Εγγύηση κατασκευαστή

14. Επέκταση Εγγύησης

15. Ευθύνη

16. Οδηγίες ασφάλειας και χρήσης

17. Ειδοποίηση απόρριψης

18. Τέλη χειρισμού

19. Ανωτέρα βία

20. Ρήτρα διαχωρισμού

 

1. Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής "GTC") της KEX GmbH, Mantscha 268, 8045 Mantscha (εφεξής "KEX") στην έκδοση που ισχύει τη στιγμή της παραγγελίας ισχύουν για όλες τις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ της KEX και της KEX και των ιδιώτες (καταναλωτές) ή εμπορικούς πελάτες (επιχειρηματίες).

Κάνοντας μια παραγγελία, ο πελάτης συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις μελλοντικές συναλλαγές, ακόμη και χωρίς άλλη ρητή συμφωνία.

Αλλαγές και προσθήκες στους ΓΟΠ και προφορικές συμφωνίες που αποκλίνουν από το περιεχόμενο αυτών των ΓΟΠ τίθενται σε ισχύ μόνο με γραπτή επιβεβαίωση από την ΚΕΧ. Η ΚΕΧ έρχεται σε αντίθεση με οποιουσδήποτε γενικούς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών ή αγοράς του πελάτη. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που υποβάλλονται από τον πελάτη και αποκλίνουν από αυτούς τους ΓΟΠ δεν ισχύουν εκτός εάν η εγκυρότητά τους έχει ρητά συμφωνηθεί εγγράφως.

 

2. Γλώσσα συμβολαίου

Η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική. Όλες οι άλλες πληροφορίες και οι συναλλαγές προσφέρονται στα γερμανικά.

 

3. Εφαρμοστέο δίκαιο, τόπος δικαιοδοσίας και τόπος εκτέλεσης

Αυτοί οι ΓΟΠ και οι συμβάσεις που θα συναφθούν με τη συμπερίληψη αυτών υπόκεινται στο ουσιαστικό δίκαιο της Αυστρίας, με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Πωλήσεις), εκτός εάν υπάρχουν υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου στην χώρα στην οποία ο πελάτης –ο καταναλωτής βρίσκεται– έχει προτεραιότητα η διαμονή του. Εάν η νομική συναλλαγή δεν συναφθεί με καταναλωτή, τα μέρη συμφωνούν για την αποκλειστική δικαιοδοσία του αρμόδιου δικαστηρίου στο Γκρατς. Ο νόμιμος τόπος δικαιοδοσίας ισχύει για τους καταναλωτές. Τόπος εκτέλεσης είναι η έδρα του ΚΕΧ.

 

4. Ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών

Η Επιτροπή της ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που λειτουργεί από αυτήν. Αυτή η πλατφόρμα επίλυσης διαφορών είναι προσβάσιμη μέσω του εξωτερικού συνδέσμου http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

5. Σύναψη σύμβασης

Όλες οι προσφορές από την ΚΕΧ είναι προσκλήσεις προς τον πελάτη να κάνει προσφορά. Οι προσφορές της ΚΕΧ δεν είναι δεσμευτικές. Δεσμεύτηκαν σφάλματα εκτύπωσης και στοιχειοθέτησης. Μια παραγγελία μπορεί να γίνει μόνο εάν τα στοιχεία του πελάτη παρέχονται πλήρως.

 

Η παραγγελία του πελάτη αντιπροσωπεύει μια δεσμευτική προσφορά από τον πελάτη για σύναψη σύμβασης Η παραλαβή της παραγγελίας επιβεβαιώνεται μετά την αποστολή της παραγγελίας με αυτοματοποιημένο e-mail (επιβεβαίωση παραγγελίας), το οποίο δεν συνιστά ακόμη αποδοχή της σύμβασης. Η σύμβαση είναι νομικά αποτελεσματική όταν ο πελάτης πληρώσει το τίμημα (αγοράς).

 

Πληροφορίες σε καταλόγους, τιμοκαταλόγους, μπροσούρες, διαφημίσεις σε εκθεσιακά περίπτερα, εγκυκλίους, διαφημιστικές αποστολές ή άλλα μέσα (πληροφοριακό υλικό) σχετικά με τα αγαθά που προσφέρει η ΚΕΧ που δεν αποδίδονται στην ΚΕΧ δεν είναι δεσμευτικές, εκτός εάν έχουν δηλωθεί ρητά από την ΚΕΧ γραπτώς για να είναι μέρος της σύμβασης.

 

6. Τιμές, έξοδα αποστολής, ωριμότητα και προεπιλογή

Η συνολική τιμή που δίνεται στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας είναι μια τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του εκ του νόμου ΦΠΑ και άλλων εξόδων συσκευασίας, μεταφοράς, φόρτωσης και αποστολής για πελάτες που πρέπει να θεωρούνται καταναλωτές. Ο νόμιμος ΦΠΑ και άλλα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, φόρτωσης και αποστολής εμφανίζονται ξεχωριστά κατά τη διαδικασία παραγγελίας, αλλά περιλαμβάνονται στην τελική τιμή. Εάν οι συμβατικές συνθήκες ή η συμφωνία εξαιρούν. μεταφορές έχουν γίνει, ισχύουν και αυτές οι συμφωνίες.

 

Για πελάτες που δεν πρέπει να θεωρούνται καταναλωτές, οι τιμές των προϊόντων που αναφέρονται (επίσης σε εκτιμήσεις κόστους) είναι καθαρές τιμές χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, φόρτωσης και αποστολής δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις τιμές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, φόρτωσης και αποστολής χρεώνονται με κόστος.

 

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά μια έκπτωση, ο πελάτης δεν δικαιούται να αφαιρέσει την έκπτωση. Η τιμή αγοράς γενικά οφείλεται αμέσως όταν ο πελάτης υποβάλει την παραγγελία, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

Η KEX δέχεται τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής:

 • Απευθείας τραπεζική μεταφορά

 • Άμεση τραπεζική μεταφορά

 • Πιστωτική κάρτα (Mastercard, VISA)

Η χρέωση πραγματοποιείται αμέσως με τη σύναψη της σύμβασης.

 • PayPal

Ο πελάτης λαμβάνει τα δεδομένα στον οποίο ο λογαριασμός PayPal πρέπει να γίνει η πληρωμή ως μέρος της παραγγελίας. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, σύμφωνα με τους όρους χρήσης του PayPal, τους οποίους μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση https://www.paypal. com ή - εάν ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό PayPal - υπό τους όρους για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, τους οποίους μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση https://www.paypal.com .

 

Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών, οι τόκοι υπερημερίας θα χρεώνονται με το νόμιμο επιτόκιο (στην περίπτωση συναλλαγών μεταξύ εταιρειών, ωστόσο, ρητά 9,2% πάνω από το αντίστοιχο βασικό επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας). Περαιτέρω, σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών για συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, θα επιβάλλεται αποζημίωση για λειτουργικά έξοδα με πάγιο ποσό 40,00 €. Περαιτέρω (νομικές) αξιώσεις παραμένουν ανεπηρέαστες.

 

Εάν ο πελάτης δεν είναι επαγγελματίας πελάτης, τυχόν παράπονα σχετικά με τα αγαθά δεν δίνουν το δικαίωμα στην KEX να παρακρατήσει την τιμή αγοράς που δικαιούται. Ο συμψηφισμός ιδίων αξιώσεων έναντι των απαιτήσεων της ΚΕΧ δεν επιτρέπεται εκτός εάν η απαίτηση είναι αδιαμφισβήτητη ή δεν έχει θεμελιωθεί νομικά ή δεν σχετίζεται με τις υποχρεώσεις του πελάτη.

 

7. Παράδοση

Η KEX θα εκτελέσει την παραγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν τα αγαθά είναι σε απόθεμα, τα παραγγελθέντα αγαθά θα αποσταλούν γενικά εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πληρωμής. Εάν τα εμπορεύματα δεν είναι σε απόθεμα, η KEX θα ενημερώσει τον πελάτη για την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης μέσω email. Ωστόσο, οι ημερομηνίες και οι ημερομηνίες παράδοσης δεν είναι δεσμευτικές και ισχύουν μόνο ως οδηγός, εκτός εάν δηλωθούν ρητά δεσμευτικές γραπτώς.

 

Η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη είναι καθοριστική για την παράδοση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Εάν η παράδοση στον πελάτη δεν είναι δυνατή επειδή ο πελάτης δεν αποδέχεται τα παραγγελθέντα αγαθά ή δεν έχει δώσει σωστά τη διεύθυνση παράδοσης, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα για την ανεπιτυχή παράδοση. Εάν ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής, αναλαμβάνει να ειδοποιήσει την ΚΕΧ και τον διαμεταφορέα, το ταχυδρομείο ή άλλο μεταφορέα για ζημιές κατά τη μεταφορά αμέσως μετά τον εντοπισμό εγγράφως ή μέσω e-mail.

 

Η KEX διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αποστέλλει παραγγελίες πολλών ειδών είτε χωριστά είτε μαζί, ιδιαίτερα εάν οι παραγγελθείσες ποσότητες δεν είναι διαθέσιμες αμέσως.

 

8. Μετάβαση κινδύνου

Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, εφαρμόζονται οι γενικές νομοθετικές διατάξεις για τη μεταβίβαση του κινδύνου. Εάν ο πελάτης, ο οποίος πρέπει να θεωρηθεί ως καταναλωτής, έχει συνάψει ο ίδιος τη σύμβαση μεταφοράς χωρίς να χρησιμοποιήσει μία από τις επιλογές που προτείνει η KEX, τότε ο κίνδυνος περνά στον μεταφορέα μόλις παραδοθούν τα εμπορεύματα.

 

Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό πελάτη, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς των εμπορευμάτων περνά στον πελάτη αμέσως μόλις τα αγαθά παραδοθούν στον μεταφορέα ή τον προμηθευτή (EXW).

 

9. Υποχρέωση ενημέρωσης

Ο πελάτης πρέπει να παρέχει ειλικρινά στην KEX όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών. Οι αλλαγές των συνθηκών, ιδίως οι αλλαγές στα δεδομένα του πελάτη (όνομα, διεύθυνση, e-mail) πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως στην ΚΕΧ.

 

10. Πολιτική ακύρωσης

Δείτε το συγκεκριμένο έγγραφο πολιτικής ακύρωσης.

 

11. Διατήρηση τίτλου

Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της ΚΕΧ έως ότου πληρωθούν όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, των αδικαιολόγητων εκπτώσεων που διατηρεί ο πελάτης ή των κρατήσεων που δεν αναγνωρίζονται από την KEX, των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και άλλα παρόμοια, για οποιοδήποτε νομικό λόγο.

 

Εφόσον υπάρχει διατήρηση της κυριότητας και δεν έχουν διευθετηθεί πλήρως όλες οι αξιώσεις, ο πελάτης αναλαμβάνει να μεταχειρίζεται τα αγαθά με προσοχή και να συμμορφώνεται με τη δέουσα επιμέλεια. Δεσμεύσεις ή αναθέσεις ως εγγύηση πριν από την πλήρη πληρωμή εξαιρούνται. Εάν τα εμπορεύματα δεσμευθούν ή κατασχεθούν ή έχουν πρόσβαση με άλλον τρόπο από τρίτους, ο πελάτης πρέπει να επισημάνει την ιδιοκτησία της KEX, να ενημερώσει αμέσως την KEX και να στείλει στην KEX όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

 

12. Εγγύηση

Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, εφαρμόζονται οι γενικές νομοθετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί εγγύησης. Η εγγύηση σημαίνει την εκ του νόμου ευθύνη της ΚΕΧ για ελαττώματα που έχουν τα αγορασμένα προϊόντα κατά την παράδοση στον πελάτη. Τα ελαττώματα που εμφανίζονται μόνο σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο δεν καλύπτονται γενικά από την εγγύηση. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να προβάλλονται εντός δύο ετών από την παράδοση, οπότε η KEX πρέπει να αποδείξει εντός των πρώτων έξι μηνών από την παράδοση ότι το ελάττωμα δεν υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, η KEX δικαιούται να προβεί σε βελτιώσεις ή ανταλλαγή. Μόνο εάν η βελτίωση ή η ανταλλαγή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογα υψηλή προσπάθεια, επειδή η KEX ή η KEX δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα ανταλλαγής ή βελτίωσης ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο πελάτης δικαιούται μείωση τιμής ή μετατροπή (πλήρης ακύρωση το συμβόλαιο) να επιθυμώ.

 

Εάν ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής, ο πελάτης πρέπει να ελέγξει τα αγαθά για πληρότητα και συμμόρφωση με την παραγγελία αμέσως μετά την παραλαβή. Τα προφανή ελαττώματα πρέπει να αναφέρονται γραπτώς αμέσως μετά την παραλαβή, τα ελαττώματα αναγνωρίσιμα με κατάλληλο έλεγχο εντός 8 ημερών από την παραλαβή, άλλα ελαττώματα εντός μίας εβδομάδας από την ανακάλυψή τους γραπτώς και με λεπτομερή περιγραφή του ελαττώματος. Εάν το παράπονο δεν υποβληθεί, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδοχή και αποκλείεται οποιαδήποτε εγγύηση. Σε περίπτωση ορθής καταγγελίας, τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου περί εγγύησης.

 

Ο επιχειρηματίας πελάτης πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης. Ο εταιρικός πελάτης πρέπει να επιτρέψει στην KEX τουλάχιστον δύο προσπάθειες για την αποκατάσταση του ελαττώματος. Εάν η βελτίωση ή η ανταλλαγή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογα υψηλή προσπάθεια για την KEX ή η KEX δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα ανταλλαγής ή βελτίωσης ή δεν μπορεί να το κάνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η KEX δικαιούται να μειώσει την τιμή ή να αλλάξει τη σύμβαση (πλήρης ακύρωση του συμβολαίου).

 

13. Εγγύηση κατασκευαστή

Εάν ένας κατασκευαστής έχει δώσει εθελοντικά μια υπόσχεση ότι τα προϊόντα θα λειτουργούν σωστά για ορισμένο χρονικό διάστημα (εγγύηση κατασκευαστή), ισχύουν οι εγγυήσεις του σχετικού κατασκευαστή. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των αντίστοιχων εγγυήσεων του κατασκευαστή βρίσκονται στους αντίστοιχους κανονισμούς εγγύησης.

 

14. Επέκταση εγγύησης Smartphone BLU

Η ΚΕΧ χορηγεί στον πελάτη συνολική περίοδο εγγύησης 3 ετών, για την οποία ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις για την εγγύηση και οι σχετικές διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει

 1. Όλα τα προϊόντα που ΔΕΝ έχουν εκχωρηθεί σε smartphone BLU ή στην επωνυμία τους.

 2. Ελαττώματα ή ζημιές που προκύπτουν από ατύχημα, κατάχρηση, μη φυσιολογική χρήση, μη φυσιολογικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υγρό, υγρασία, υγρασία, άμμο ή βρωμιά, αμέλεια ή ασυνήθιστη φυσική, ηλεκτρική ή ηλεκτρομηχανική καταπόνηση

 3. Γρατσουνιές, βαθουλώματα και καλλυντικές βλάβες, εκτός εάν προκλήθηκαν από την BLU ή τους συμβεβλημένους συνεργάτες μας

 4. Ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική δύναμη ή χρήση μεταλλικού αντικειμένου κατά το πάτημα μιας οθόνης αφής

 5. Συσκευές στις οποίες ο σειριακός αριθμός τους ή ο κωδικός δεδομένων αναβάθμισης έχει αφαιρεθεί, παραμορφωθεί, καταστραφεί, τροποποιηθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος

 6. κανονική φθορά

 7. Ελαττώματα ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση των Προϊόντων σε συνδυασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε αξεσουάρ, προϊόντα ή εξαρτήματα/περιφερειακά που δεν παρέχονται ή εγκρίνονται από την BLU

 8. Ελαττώματα ή ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλες δοκιμές, λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση, συντήρηση ή ρύθμιση που δεν παρέχονται ή εγκρίνονται από την BLU

 9. Ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές αιτίες όπως σύγκρουση με αντικείμενο, φωτιά, πλημμύρα, βρωμιά, καταιγίδα, κεραυνός, σεισμός, καιρός, κλοπή, καμένη ασφάλεια ή ακατάλληλη χρήση ηλεκτρικής πηγής

 10. Ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από τη λήψη ή τη μετάδοση σημάτων κινητής τηλεφωνίας ή από ιούς ή άλλα προβλήματα λογισμικού στα προϊόντα. Ή

 11. Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αγοράζονται εκτός Ευρώπης. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για μπαταρίες εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας πέσει κάτω από το 80% της ονομαστικής χωρητικότητας ή η μπαταρία έχει διαρροή και αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για μπαταρίες εάν

  1. η μπαταρία φορτίστηκε από φορτιστή που δεν έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από την BLU για τη φόρτιση της μπαταρίας

  2. Όλες οι σφραγίδες της μπαταρίας είναι σπασμένες ή υποδεικνύουν παραβίαση

  3. Η μπαταρία έχει χρησιμοποιηθεί σε συσκευές άλλες από τη συσκευή BLU για την οποία έχει καθοριστεί.

 

15. Ευθύνη

Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, ισχύουν οι γενικές νομοθετικές διατάξεις περί ευθύνης. Αποκλείεται η ευθύνη για ελαφρά αμέλεια σε περίπτωση υλικής ζημιάς. Οι αξιώσεις για αποζημίωση παραγράφονται εντός 2 ετών (3 έτη για smartphone BLU) από τη γνώση της ζημίας και του ζημιογόνου μέρους.

Εάν ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής, η ΚΕΧ δεν ευθύνεται για συγκεκριμένη επιτυχία και σε κάθε περίπτωση μόνο για κατάφωρες σχολικές παραβάσεις καθήκοντος και το πολύ μέχρι την κοινή αξία των αγαθών που παρήγγειλε ο πελάτης. Αποκλείεται η ευθύνη για ελαφρά αμέλεια. Επιπλέον, η ΚΕΧ ευθύνεται μόνο για τυπική και προβλέψιμη ζημία, δηλαδή για ζημιά που θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται να προκύψει τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης με βάση τις γνωστές τότε συνθήκες. Απαιτήσεις από επακόλουθη ζημιά (από ελαττώματα) και από ζημιές για τις οποίες ο πελάτης μπορεί να λάβει ασφαλιστική κάλυψη ή που μπορεί να ελεγχθεί από τον πελάτη, από άλλες έμμεσες ζημιές και ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη και γενικές οικονομικές ζημίες, ιδίως από ελαττωματικές, ανύπαρκτες ή καθυστερημένη παροχή υπηρεσιών, εξαιρούνται ρητά. Οι αξιώσεις για αποζημίωση που δικαιούται ο πελάτης που δεν είναι καταναλωτής σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις λήγουν εντός έξι μηνών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της ζημίας και του προσώπου που την προκάλεσε. Η αποζημίωση για ζημίες βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων βασίζεται στη νόμιμη παραγραφή. Η ευθύνη για προσφυγή κατά την έννοια του Άρθρου 12 PHG αποκλείεται, εκτός εάν το άτομο που δικαιούται προσφυγή αποδείξει ότι το σφάλμα προκλήθηκε από την KEX και ήταν τουλάχιστον αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας.

 

Η ευθύνη για ζημιές που βασίζονται σε περιστάσεις που προκαλούνται από ανωτέρα βία, απεργίες ή απρόβλεπτες καθυστερήσεις από την πλευρά των προμηθευτών ή των κατασκευαστών για τις οποίες δεν ευθύνεται η KEX ή άλλα συγκρίσιμα αποτελέσματα που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της KEX, αποκλείεται έναντι των εταιρικών πελατών .

 

16. Οδηγίες ασφάλειας και χρήσης

Ο χειρισμός και ο χειρισμός των προϊόντων που παρέχονται από την KEX πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο ή τις οδηγίες λειτουργίας. οποιοσδήποτε χειρισμός ή λειτουργία των παραδοθέντων αγαθών αντίθετα με τις οδηγίες ή τις οδηγίες λειτουργίας είναι αποκλειστικά τομέας ευθύνης του πελάτη

 

17. Ειδοποίηση απόρριψης

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές - εφόσον υπάρχουν στα εμπορεύματα - δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα Ο πελάτης είναι νομικά υποχρεωμένος να επιστρέψει χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον ή την υγεία εάν δεν αποθηκευτούν ή δεν απορριφθούν σωστά. Ωστόσο, οι μπαταρίες περιέχουν επίσης σημαντικές πρώτες ύλες και μπορούν να ανακυκλωθούν. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε σημεία συλλογής δήμων ή δημοτικών ενώσεων ή σε σημεία συλλογής κατασκευαστών φορητών μπαταριών.

 

18. Τέλη χειρισμού

Η KEX διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τα τέλη επεξεργασίας πελατών ύψους 40,00 ευρώ. Αυτό ισχύει εάν τα εμπορεύματα δεν επιστραφούν σωστά, η επιστροφή των αγαθών δεν πληροί τις απαιτήσεις της ΚΕΧ ή εάν η ΚΕΧ επιφέρει έξοδα ως αποτέλεσμα του ότι ο πελάτης χειρίζεται τις οδηγίες λειτουργίας ή τις οδηγίες κατά τρόπο αντίθετο με αυτές.

 

19. Ανωτέρα βία

Εφόσον ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής, η ανωτέρα βία ή άλλα απρόβλεπτα εμπόδια στη σφαίρα της ΚΕΧ τον απαλλάσσει από τη συμμόρφωση με τις συμφωνηθείσες υποχρεώσεις. Ειδικότερα, οι διακοπές λειτουργίας και κυκλοφορίας, η ακατάλληλη εκτέλεση από υπεργολάβους, οι διακοπές μεταφοράς ή οι διακοπές παραγωγής θεωρούνται επίσης ως ανωτέρα βία. για όσο διάστημα διαρκεί η προαναφερθείσα κώλυμα, η ΚΕΧ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών χωρίς ο πελάτης να δικαιούται μείωση τιμής ή άλλη αποζημίωση.

 

20. Ρήτρα διαχωρισμού

Η ακυρότητα διάταξης αυτών των ΓΟΠ αφήνει ανέπαφες όλες τις άλλες διατάξεις. Η άκυρη διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από οικονομική ισοδύναμη ή παρόμοια αλλά επιτρεπτή διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι καταναλωτής από την άποψη αυτή.

bottom of page